VUOKRALAISEN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT
 • Vuokralainen on tietoinen vuokrattavan laitteen käytöstä ja on perehtynyt ohjeisiin. Turvallisuussyistä vain ohjeen mukainen käyttö on sallittua. Vuokralle antaja ei ole vastuussa käyttäjien turvallisuudesta. Tällä sopimuksella vastuu käyttäjistä ja laitteista siirtyy täysimääräisenä vuokralle ottajalle.
 • Vuokrattua laitetta ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa.
 • Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata laitetta kolmannelle henkilölle.
 • Vuokralaisen on pyrittävä estämään vuokrattavaan laitteeseen kohdistuva varkaus ja ilkivalta (Kärry pidettävä aina lukittuna mukana tulevalla vetopää lukolla)
 • Vuokralainen on velvollinen hoitamaan laitetta varusteineen huolellisesti niin, että ne ovat palautettaessa samassa kunnossa kuin luovutushetkellä normaalia kulumista lukuun ottamatta.
 • Vuokralaisen on tarkistettava vuokrattava laite luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä vuokranantajan kanssa ylös mahdolliset puutteet tai viat. Mikäli puutteita tai vikoja ei ole kirjattu, on vuokralainen vastuussa näistä vioista sikäli, kuin ne ovat olleet vuokralaisen havaittavissa tarkastushetkellä.
 • Mikäli laitteeseen tulee tekninen tai muu vika, on tästä ilmoitettava viipymättä vuokranantajalle. Vuokralainen voi myös palauttaa laitteen vikatapauksessa välittömästi vuokranantajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy luovutushetkellä.
Vuokralainen on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:
 • Korvaamaan laitteelle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.
 • Korvaamaan hinattavasta laitteesta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet.
 • Suorittamaan itse aiheuttamiensa vahinkojen aiheuttamalta seisonta-ajalta kohtuullisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.

Normaalia kulumista ei kuitenkaan pidetä vahinkona.

Vuokralainen on vastuussa omavastuusta riippumatta seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahingoista kokonaisuudessaan:
 • Ylikuormaus, mukaan lukien kärryn liikuttelu niin että paljussa on vettä
 • Ajaminen tyhjillä renkailla.
 • Lumivahingot, jos niistä on varoitettu merkillä.
 • Tupakanpolton, likaisten esineiden tai viiltojen aiheuttamat vahingot
 • Ajaminen hinattavan laitteen ulkomitat huomioiden liian ahtaissa paikoissa.
 • Ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen.
 • Ajaminen jään päällä tai veden peittämällä tiellä tai muulla alueella
 • Vahingonteosta, jonka on aiheuttanut muu henkilö kuin vuokralainen tämän tieten.
 • Pakkasen kylpytynnyrin vesijärjestelmälle aiheuttamista vahingoista, mikäli vahinko on aiheutunut huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä.
 • Jos laitteelle tai vuokraajalle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokralaisen tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, laitteen käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokralainen muutoin oleellisesti rikkoo sopimusehtoja.

Vuokralainen vapautuu korvausvelvollisuudesta, jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingoista vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

Vuokralainen on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana sen käyttämisestä aiheutuvat leiriytymis-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuorma-, sakko-, rike- ja muut maksut.

Rengasvaurion sattuessa vuokralainen on velvollinen korjauttamaan renkaan vuokranantajan lukuun kuitenkin neuvottelemalla mahdollisuuksien mukaan tästä ensin vuokranantajan kanssa.

Vuokralaisen toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa

Vuokralaisen on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle laitteessa ilmenneestä virheestä tai siihen kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokranantajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokralaiselle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Vuokralainen saa kuitenkin vuokranantajalle ilmoittamatta korjauttaa laitetta vuokranantajan lukuun enintään 50,00 € arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokralaisen on hankittava laitteen korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta.

Liikennevahingon sattuessa vuokralainen on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokranantajalle. Syyllisyyden ollessa vähänkään epäselvä, on vuokralaisen ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille tehdään aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingoissa vuokralaisen on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokranantajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

Jos vuokralainen laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, niin hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.

 

VUOKRAEHDOT
Henkilötietojen tarkastaminen

Tarkastamme aina vuokraajan henkilöllisyyden.

Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa kylpytynnyrin luovutushetkellä ja kestää siihen saakka, kunnes vuokralainen on palauttanut sen vuokranantajalle.

Paljun palautus

Palju on palautettava sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä, ellei noudosta ole sovittu erikseen. Palautusajan muuttamisesta on sovittava vuokranantajan kanssa hyvissä ajoin erikseen. Vuokra-aika päättyy, kun laite on luovutettu takaisin vuokranantajalle.

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä.

Mikäli paljua ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä, eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokranantajan kanssa, ilmoitetaan asia poliisille varkaustapauksena. Lisäksi vuokranantajalla oikeus periä tämän sopimuksen laiminlyönnistä kohtuullinen korvaus aiheutetuista taloudellisista menetyksistä.

Kylpytynnyrin, kaminan ja perävaunun on oltava peruspuhdistettuja palautettaessa. Muussa tapauksessa veloitamme 20 €.

Vuokran maksu

Vuokrausmaksu suoritetaan etukäteen varatulta vuokrausajalta paljua noutaessa tai paljun toimituksen yhteydessä. Mikäli vuokra-aika pitenee vuokra-ajan aikana, niin loput lopullisesta vuokrasummasta maksetaan paljua palauttaessa. Vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran, vahinkojen ja ilkivallan maksamisesta.

Vuokran voi maksaa pankki- tai luottokortilla, mobilepayllä, tilisiirrolla tai käteisellä.

Vakuutukset

Vuokranantaja on vakuuttanut kylpytynnyrin vetolaitteineen vahinkovakuutuksella, jossa on sopimukseen merkitty omavastuu. Vuokralainen vastaa itse mahdollisista lisävakuutuksista. Vakuutus korvaa omavastuun mukaisesti laitteelle mahdollisesti aiheutuvat kolari- ja varkausvahingot. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa vuokraajan tai hänen seurueensa laitteelle aiheuttamia vaurioita riippuivat ne sitten väärinkäytöstä tai huolimattomuudesta. Näistä vaurioista vuokraaja on vastuussa niiden täydestä arvosta.

Jos vahingon kokonaiskustannus on enemmän kuin vakuutuksen omavastuu vuokralle ottaja on velvollinen maksamaan omavastuun.

Vuokraan sisältyvät asiat
 • Vahinkovakuutus sopimukseen merkityllä omavastuulla
 • Normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset
 • Käyttöohjeet
 • Kylpytynnyrin puhdistus ennen vuokrausta

Varauksen voi purkaa veloituksetta, kun vuokra-ajan alkuun on vähintään 15 vuorokautta.

Mikäli vuokra-ajan alkuun on 3-14 vuorokautta, niin vuokranantajalla on oikeus laskuttaa varauksen tehneeltä henkilöltä varauksen peruutuksesta aiheutuvia kuluja 20 €.

Mikäli vuokra-ajan alkuun on alle 3 vuorokautta, niin vuokranantajalla on oikeus laskuttaa varauksen tehneeltä henkilöltä varauksen peruutuksesta aiheutuvina kuluina 75 % varauksen mukaisesta hinnasta.

Vuokranantajan velvollisuudet

Vuokranantaja vastaa, että vuokrattu hinattava laite on teknisesti luovutushetkellä siinä kunnossa, että sitä voidaan käyttää sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan. Mikäli laitteessa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, on vuokralaisella oikeus vaatia virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos laitteen kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokralainen voi vaatia vuokrasopimuksen purkua.

Vuokranantaja ei vastaa laitteen rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista vuokralaiselle, vuokralaisen omaisuudelle, liikennevälineille tai muille henkilöille kuin enintään vuokran määrään saakka. Tämä koskee myös mikäli laite ei ole vuokra-ajan alkaessa teknisesti siinä kunnossa, että se voidaan vuokrata asiakkaalle. Vuokralle antaja ei vastaa siitä välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka rikkoutumisesta ja keskeytymisestä vuokralle ottajalle saattaa aiheutua.

Sopimuksen purkaminen

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokralainen rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai näitä vuokrausehtoja tai että vuokralainen ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään laitetta asianmukaisesti. Jos hinattavan laitteen käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokranantajan saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta ottaen kuitenkin huomioon vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut pykälässä olevat asiat. Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen, on vuokralainen velvollinen palauttamaan laitteen viivytyksettä vuokranantajalle.

Riitaisuuksien ratkaiseminen

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, vuokralainen voi saattaa asian kuluttaja-valituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava vuokranantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.